Công ty luật - Văn phòng luật sư

Lĩnh vực thế mạnh và lợi thế của chúng tôi

Công ty tư vấn Liên Việt Luật trước đây và Asimic được hợp nhất ngày nay vẫn chuyên tâm và chú trọng đến lĩnh vực tư vấn pháp luật về kinh doanh và tư vấn những vấn đề pháp lý có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.